Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze Disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

CompUnit B.V. draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Ondanks de constante zorg en aandacht die CompUnit B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

De informatie op www.compunit.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

CompUnit B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

CompUnit B.V. kan er niet voor instaan, dat de informatie op www.compunit.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

CompUnit B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:

  1. Toegebracht door de website
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

CompUnit B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.compunit.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.compunit.nl te kunnen raadplegen.

Een bezoeker mag géén auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CompUnit B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

De gebruiker vrijwaart CompUnit B.V., de werknemers van CompUnit B.V., vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.